top of page

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Podotherapie Driessen

 • Facturering gebeurt indien mogelijk bij voorkeur rechtstreeks bij uw zorgverzekering direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. Indien geen aanvullende verzekering heeft met dekking podotherapie of als uw aanvullende verzekering de kosten niet volledig vergoedt, wordt het (restant)bedrag aan u gefactureerd via het factoringbedrijf Infomedics.

 • Bij vragen over uw factuur kunt u terecht bij uw verzekeraar of bij Infomedics.

 • Heeft u vragen met betrekking tot de dekking door uw aanvullende verzekering dient u zich te wenden tot uw zorgverzekeraar.

 • Wanneer u in gebreke van betaling blijft, behoudt Infomedics het recht om incassomaatregelen te nemen (zonder nadere aankondiging). De gemaakte kosten hiervan zijn voor rekening van de patiënt.

 • Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

 • Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

 • Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een e-mailbericht. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.

 • De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Zowel mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend.

 • Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.

 • Controle afspraken (na een aantal weken)  voor wat betreft de steunzolen worden op het moment dat u uw steunzolen komt ophalen, in rekening gebracht. Dit om de verzuimkosten te reduceren. Veelal worden de geplande controle-afspraken namelijk niet nagekomen indien de zolen naar wens zijn. Hier ontstaan onnodig hiaten binnen onze agenda's.

 • U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.

 • Te laat komen betekent – zeker in drukke tijden – gewoon een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe, proberen wij u alsnog te helpen.

Mochten er klachten zijn dan dient u deze allereerst met de behandelende podotherapeut te bespreken en zal er naar een oplossing worden gezocht. Komt u er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Podotherapie Driessen. Deze zal onafhankelijk trachten tot de gewenste oplossing te komen met u. In voorkomende gevallen kunnen de klachten verder behandeld worden door de klachtenloket Paramedici.

Garantie
Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

bottom of page